Trosky

... skalní hrad na třetihorní sopce a Přírodní rezervace Podtrosecká údolí!

Hrad Trosky je nejznámějším hradem Českého ráje, jehož silueta se stala symbolem Českého ráje. Český ráj hlídá na dvouch vypreparovaných čedičových sopouších čedičového suku ...

Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Bába (49 m, na obr.) hřeben mezi nimi byl původně zastavěn obytnými budovami. Z geologického hlediska se jedná o třetihorní sopku - představují erozní relikt struskového kužele.
Selektivní eroze odnesla převážnou část pyroklastik a obnažila dvojitou přívodní dráhu bývalých monogenetických vulkánů tvořenou kompaktním bazanitem (druh čediče) - viz.: geologie Českého ráje.

V době husitských válek jej vlastnil katolík Ota z Bergova, poté se ho zmocnili loupeživý rytíři Kryštof Šof z Helfenburku a Švejkar.
Od roku 1455 patřily Trosky ke kosteckému panství Zajíců z Házmburku a byly dobyty vojskem Jiřího z Poděbrad.
V roce 1559 byly připojeny k panství Hrubá Skála.

Po bitvě na Bílé Hoře (1620) jej získal Albrech z Valdštejna. V roce 1648 byl obsazen Švédy a vypálen císařským vojskem.
V 19.století bohužel nedošlo k realizaci plánů oprav a celkové zpřístupnění hradu, k tomu došlo až roku 1928 díky Klubu českých turistů.
Čtěte více o historii Českého ráje.

Lidé z okolí si odedávna výprávějí různé pověsti o Panně a Bábě - jak se obě věže nazývají ...
,,V 15.stol žily na Troskách dvě ženy. Na Bábě bydlela Markéta - katolička, vdova po Otovi starším z Bergova, na Panně její vnučka, která se jmenovala Barbora - kališnice. Vedly spolu dlouholeté spory, hádaly se, hlavně kvůli neshodám v názorech na svou víru. Když Markétka odešla na věčnost, Barbora si uvědomila, že ztratila svého bližního, někoho koho měla svým způsobem ráda, stezkem krátce nato zemřela ..."

Četní malíři ho proslavili svými obrazy a básníci jej opěvovali verši, jmenujme Svatopluka Čecha a Julia Fučíka.
V roce 2000 byla postavena hradní vyhlídka pod věží Panna na konci starého nedokončeného schodiště z aehrentalské éry.
Hrad je nyní majetkem státu a je spravován Národním památkovým ústavem Praha.

 

Fotogalerie Trosek a Podtroseckých údolí od autora Rod Rich.


Přeji Vám krásný výlet!

 

Otevírací doba:

Duben So - Ne / 9:00 - 16:00

Květen - Srpen Út - Ne / 9:00 - 17:30

Září Út - Ne / 9:00 - 16:00

Říjen So - Ne / 9:00 - 16:00

 

Přírodní rezervace Podtrosecká údolí

 • Rozloha.: 143,04 ha, v údolí Jordánky a středního toku Žehrovky, včetně bočních údolí v úseku od Rokytnice u Borku pod Troskami a Dolního mlýna k mlýnu Vysoké Kolo.
 • Předmět ochrany.: Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj, včetně rybníků a vodních toků v kaňonovitých údolích v kvádrových pískovcích, s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů.
 • Fotoalbum

Údolí Žehrovky - kaňon, touto říčkou vymodelovaný, z obou stran skalními věžemi lemovaný, (podobně jako Plakánek). Celý si jej můžete projet po této cyklostezce č.14 - (na obr.)

Oblast Českého ráje - ležícího na území české křídové pánve, viz.: geomorfologie, je budována horninami svrchní křídy - převážně pískovci (křemenné pískovce hruboskalského kvádru) - vyznačujícími se velmi dobrou puklinovou propustností - a právě tato vlastnost dává dobré podmínky ke vzniku tzv.puklinových pramenů (na obr.:,,léčivý" sirný pramen Prdlavka u Věžáku), jenž jsou typické pro celou Přírodní rezervaci.


Právě tyto prameny spolu s říčkou Jordánkou a Žehrovkou napájí rozsáhlé vlhké nivy a rašeliniště Vidlák (na obr.) a tvoří tak nejrozsáhlejší komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj Geoparku UNESCO!

Flóra.: Dobré životní podmínky zde mají olšiny, společenstva vodních makrofyt v rybnících, litorální vegetace kolem nich, porosty vysokých ostřic na četných loukách.

Roste zde 146 druhů vyšších rostlin. Z 18 zvláště chráněných jsou to především suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia, na obr.) a teprve v 90. letech právě zde  nalezený hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), dále pak kruštík bahenní (Epipactis palustris), ďáblík bahenní (Calla palustris) či tolije bahenní (Parnassia palustris)


Fauna.: Celkem bylo v území registrováno 126 druhů obratlovců29 obojživelníků, plazů a savců a 97 ptáků (45 hnízdících).

Žije zde ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacillacinerea), rak říční (Astacus astacus), škeble rybničná (Anodonta cygnea), ještěrka živorodá (Zooteca vivipara), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek horský (Triturus alpestris).

K vzácnějším druhům patří pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius), kutilka písečná (Ammophila sabulosa) a svižníci rodu Cicindela. V severovýchodní části území žije populace křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi)

 

Rybníky v Podtroseckém údolí

Nacházejí se pod dominantou Českého ráje - hradem Trosky a jsou součástí přírodní rezervace Podtrosecká údolí ...

1. Napájené potokem Jordánkou, resp.Želejovským potokem.:

 • Věžák - 9 ha, lemovaný pískovcovými skalami (horní obr.)
 • Vidlák - 3,8 ha, rašeliniště, jedno největších Českého ráje. Vzácná květena vyskytující se v této oblasti: rosnatka okrouhlolistá, kruštík bahení, vachta trojlistá, suchopýr štíhlý, (spodní obr.)
 • Krčák - 3,9 ha
 • Hrudka
 • Rokytnický

2. Napájené Žehrovkou.:

 • Nebák - 7 ha, pod rybníkem je starý Vlkův mlýn připomínaný už v roce 1445. V lese, při silnici do Rovně, najdeme zříceniny skalního hrádku ze 13. století.
 • Doly - Dolní mlýn
 • Podsemínský
 • Fotogalerie  rybníků