Fauna Českého ráje

... chránění živočichové CHKO Český ráj

Králem Českého ráje je Jelen Evropský, avšak vyskytuje se tu poměrně vzácně a jen ve vyšších polohách. Srnčí a černé zvěře je ve zdejších lesích a oborách dostatek, ba dokonce nás v mnoha revírech trápí přemnožení - zejména prase divoké.V českém ráji hnízdí na sto dvacet druhů ptáků, ale od podzimu do jara tudy protahuje či tady zimuje další sto druhů. Celkový počet druhů živočichů lze odhadnout na 20 – 30 000 druhů.

Fauna skal a jeskyní

 • Lesní ekosystémy na písčitých půdách - převaha borovice lesní, vejmutovka.

 • Savci:  liška obecná, kuna skalní, kuna lesní, jezevec lesní.
 • Brouci: zlatohlávci, kozlíčci.
 • Motýli:  otakárek fenyklový, vřetenuška obecná, lišaj svlačcový a sklepnice obecná.
 • Plazi a obojživelníci:  ještěrka obecná a živorodá i čolek horský, místy zmije obecná.
 • Ve skalních dutinách žijí četní letouni:  netopýr velký a ušatý, vrápenec malý (viz.: obr.2). Česká společnost pro ochranu netopýrů na území Českého ráje činí každoroční dlouhodobý monitoring netopýřích populací ve spolupráci s AOPK ČR, zejména na zimních stanovištích - více ZDE
 • Ptáci:  výr velký, puštík obecný, kulíšek nejmenší, kavka obecná, poštolka obecná, kavka obecná a od 80. let 20. století i krkavec velký, ťuhýk obecný.
 • V lesích na skalních pločinách:  jestřáb lesní, krahujec obecný, káně lesní, datli, strakapoudi a žluny.
 • Fauna jeskyní: mj. křižák temnostní, poprvé v Čechách nalezen na Hrubé Skále.

 

 

Fauna smíšených a listnatých lesů

 • Ptáci:  datel černý (viz.: obr.3), lejsek černohlavý, čáp černý, puštík obecný, krahujec obecný, káně lesní nebo plšík lískový, pro lesní okraje je typický kalous ušatý.
 • Brouci:  roháček bukový, tesaříci a střevlíci.
 • Zdejší listnaté nebo smíšené lesy obývá také muflon (Ovis orientalis musimon Pallas, 1811)který byl vysazen v České republice již v 19. století jako lovné zvíře. Muflon je v CHKO předmětem chovu v oboře Žehrov. Kromě toho se mimo oboru pohybuje cca 60 muflonů, zejména v honitbách Boseň, Vyskeř, Radeč, Žehrov – Srbsko a Žehrov - Mužský. Mufloní zvěř má negativní vliv na stav lesních ekosystémů (spásá např. přirozenou obnovu buku a jedle) a z hlediska ochrany přírody je žádoucí, aby se její stavy snižovaly. Přemnožené je také prase divoké
 • Setkáte se také samozřejmě i s našimi typickými zástupci - mezi ně patří např.: srnec obecný (Capreolus capreolus), kuna lesní (Martes martes)veverka obecná (Sciurus vulgaris), liška obecná (Vulpes vulpes)ježek západní (Erinaceus europaeus)lasice kolčava (Mustela nivalis), jezevec lesní (Meles meles)slepýš křehký (Anguis fragilit).

 

Fauna rybníků, potoků a mokřadů

 • Vzácností je výskyt Škeble rybničné, hojně v Komárovském rybníce - viz.: obr. 4 a plovatky bahenní.
 • Obojživelníci:  čolek horský (Triturus alpestris), menší i větší vodní plochy využívá kuňka ohnivá (Bombina bombina), pouze lokálně se objevuje skokan štíhlý (Rana dalmatina).
 • Z řady původních lokalit již vymizeli dříve poměrně hojní skokan zelený (Rana esculenta) a čolek velký (Triturus cristatus). Naopak v roce 1999 byla v blízkosti hranic chráněné oblasti prokázána zvláště chráněná ropucha krátkonohá (Bufo calamita).
 • Plazi:  ještěrka živorodá a užovka obojková.
 • Ptáci:  labuť velká, rákosník velký, čáp černý, ledňáček říční, moták pochop, volavka popelavá, polák velký, moudivláček lužní, lžičák pestrý, potápka roháč
 • Hmyz:  vážky, šídla, otakárek fenyklový, batolec duhový, mravkolev, přástevník hluchavkový.
 • Savci mokřadů:  nalezneme rejsce černého, myšku drobnou či hranostaje.

 

 

Fauna křovišť a remízků

 • Opět se pomalu navrací, dříve v hojném počtu zastoupení:  zajíc polní, bažant obecný, křepelka polní.
 • Pěvci:  sedmihlásek hajní, drozd zpěvný, čížek lesní, stehlík obecný, dlask tlustozobý, pěnkava obecná.

Kriticky ohrožené druhy - celkem 9 zástupců

 

Bezobratlí (Avertebreta)

 • rak říční  (Astacus fluviatilis)  -  Žehrovka
 • velevrub malířský  (Unio pictorum)  -  Sedmihorky

 

Obratlovci (Vertebreta)

 

 • mihule potoční  (Lampetra planeri)  -  Jizera
 • blatnice skvrnitá  (Pelobates fuscus)  -  Tři rybníky
 • čolek velký  (Triturus cristatus)  -  Mužský,Věžický rybník
 • zmije obecná  (Vipera berus)  -  Hrdoňovice
 • bukač velký  (Botaurus stellaris)  -  Žabakor
 • bukáček malý  (Ixobrychus minutus)  -  Žabakor
 • orel mořský  (Haliaeetus albicila)  -  Žabakor, (na obr.)

 

 

 

 


Silně ohrožené druhy - celkem 32 zástupců

 

Bezobratlí (Avertebreta)

 • páchník hnědý  (Osmoderma eremita)  -  východní část území
 • škeble rybničná  (Anodonta cygnea)  -  Podtrosecká údolí

 

Obratlovci (Vertebreta)

 • čolek horský  (Triturus alpestris)  -  Plakánek, Podtrosecká údolí
 • čolek obecný  (Triturus vulgaris)  -  Vůstra, Brodka
 • mlok skvrnitý  (Salamandra salamandra)  -  Rakousy, Zbirohy
 • rosnička zelená  (Hyla arborea na obr.)  -  Podtrosecká údolí
 • skokan štíhlý  (Rana dalmatina)  -  Plakánek, Bažantník
 • skokan zelený  (Rana esculenta)  -  Kurovodice
 • ještěrka obecná  (Lacerta agilis)  -  Hrada
 • ještěrka živorodá  (Zoooteca vivipara)  -  Podtrosecká údolí, Vústra
 • slepýš křehký  (Anguis fragilis)  -  na velké části území
 • bekasina otavní  (Gallinago gallinago)  -  Sedmihorky, Srbsko
 • čáp černý  (Ciconia nigra na obr.)  -  Podtrosecká údolí
 • holub doupňák  (Columba oenas)  -  Hruboskalsko, Příhrazské skály
 • chřástal kropenatý  (Porzana porzana)  -  Žabakor
 • chřástal polní  (Crex crex)  -  Pelešany, Borčice, Malá Skála
 • chřástal vodní  (Rallus aquaticus)  -  Žabakor, Podtrosecká údolí
 • kavka obecná  (Corvus monedula)  -  Hruboskalsko, Drábské světničky
 • krahujec obecný  (Accipiter nisus)  -  Podháj, Skokovy, Sedmihorky
 • krutihlav obecný  (Jynx torquilla)  -  Mašov, Libunec
 • křepelka polní  (Coturnix coturnix)  -  Olešnice
 • ledňáček říční  (Alcedo atthis) - Podtrosecká údolí,Libuňka
 • lelek lesní  (Caprimulgus europaeus)  -  Žehrovské lesy
 • pěnice vlašská  (Sylvia nisoria)  -  Újezd pod Troskami
 • rákosník velký  (Acrocephalus arundinaceus)  -  Žabakor
 • skřivan lesní  (Lullua arborea)  -  Kamenice
 • včelojed lesní  (Pernis apivorus)  -  Podtrosecká údolí
 • žluva hajní  (Oriolus oriolus)  -  Žabakor
 • netopýr černý  (Barbastella barbastellus)  -  Kost
 • netopýr velkouchý  (Myotis bechsteini)  -  Sklepy
 • netopýr velký  (Myotis myotis)   -  Sklepy
 • vydra říční  (Lutra lutra)  -  Podtrosecká údolí, Jizera

 

Ohrožené druhy - celkem 41 zástupců

Bezobratlí (Avertebreta)

 • batolec  (Apatura spp.)  -  Mužský, Podtrosecká údolí
 • čmelák  (Bombus bombus)  -  po celém území
 • krajník hnědý  (Calosoma inquisitor)  -  Sedmihorky
 • mravenec  (Formica spp.)  -  Podháj, Prašivec
 • nosorožík kapucínek  (Oryctes nasicornis)  -  nyní spíše v urbanizovaném prostoru
 • otakárek fenyklový  (Papilio machaon)  -  Trosky, Mužský, Mašov
 • střevlík  (Carabus problematicus)  -  Žehrov, Kacanovy, Valdštejn
 • střevlík  (Carabus scheidleri)  -  Sedmihorky, Troskovice, Žďár
 • střevlík  (Carabus ullrichi)  -  Jinolice
 • svižník polní  (Cicindela campestris)  -  Podtrosecká údolí, Žehrov
 • svižník  (Cicindela sylvicola)  -  Kamenice
 • mník jednovousý  (Lota lota)  -  Libuňka

Obratlovci (Vertebreta)

 • kuňka ohnivá  (Bombina bombina)  -  Podtrosecká údolí
 • ropucha obecná  (Bufo bufo)  -  téměř po celém území
 • užovka obojková  (Natrix natrix)  -  Podtrosecká údolí
 • bekasina větší  (Gallinago media)  - Sedmihorky
 • bramborníček černohlavý  (Saxicola torquata)  -  Sedmihorky, Radvánovice, Borek
 • bramborníček hnědý  (Saxicola rubetra)  -  Sedmihorky, Srbsko
 • cvrčilka slavíková  (Locustella lusciniodes)  -  Žabakor, Komárovský rybník
 • čáp bílý  (Ciconia ciconia)  -  Žďár, Střehom
 • jestřáb lesní  (Accipiter gentilis)  -  Jinolice, Hrubá Skála
 • koroptev polní  (Perdix perdix)  -  Olešnice
 • krkavec velký  (Corvus corax)  -  Příhrazské skály, Sedmihorky
 • lejsek šedý  (Muscicapa striata)  -  Mašov, Újezd pod Troskami
 • moták pochop  (Circus aeruginosus)  -  Žabakor
 • moudivláček lužní  (Remiz pendulinus)  -  Žabakor, Komárovský rybník
 • ořešník kropenatý  (Nucifraga caryocatactes)  -  Drhleny, Sedmihorky
 • potápka malá  (Tachybaptes ruficollis)  -  Žabakor, Vidlák
 • potápka roháč  (Podiceps cristatus)  -  Žabakor, Hrudka, (na obr.)
 • rorýs obecný  (Apus apus)  -  Hruboskalsko
 • sluka lesní  (Scolopax rusticola)  -  Sedmihorky, Podtrosecká údolí
 • strakapoud prostřední  (Dendrocopus medius)  -  Sedmihorky
 • ťuhýk obecný  (Lanius collurio)  -  Sedmihorky, Borek
 • ťuhýk šedý  (Lanius excubitor)  -  Olešnice, Ktová
 • vlaštovka obecná  (Hirundo rustica)  -  téměř po celém území
 • výr velký  (Bubo bubo)  -  Příhrazské skály
 • netopýr Brandtův  -  (Myotis brandti)
 • netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)  -  Krtola
 • netopýr dlouhouchý  (Plecotus austriacus)  -  Kost
 • netopýr pestrý  (Vespertilio murinus)
 • veverka obecná  (Sciurus vulgaris)  -  téměř po celém území

                                                           (rybník Žabakor - volavka popelavá a potápka malá)