Geomorfologie Českého ráje

...krajem kotlin, pahorkatin a vrchovin!

 

 

 • Provincie:  Česká vysočina
 • Subprovincie:  Česká tabule
 • Oblast:  Severočeská tabule
 • Celek:  Jičínská pahorkatina
 • Podcelek:  Turnovská pahorkatina
 • Okrsky:  Prachovská pahorkatina, Vyskeřská vrchovina, Příhrazská vrchovina (na obr.), Turnovská stupňovina, Rovenská brázda, Libuňská brázda, Mnichovohradištská kotlina, Mladoboleslavská kotlina, Českodubská pahorkatina, Jičínská kotlina, Markvartická pahorkatina

 

Z geomorfologických forem jsou pro Český ráj typická skalní města prakticky s kompletní škálou mezo i mikroforem. Nacházejí se zde všechny typy pseudokrasových jeskyní i kras.

 • Na Turnovskou stupňovinu navazuje území zařazené do subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Krkonošská oblast, celek Ještědsko-kozákovský hřbet, podcelky Ještědský hřbet a Kozákovský hřbet.
 • Vyskeřská pahorkatina je členěna do 5 podokrsků:  Hruboskalské, Příhrazské, Prachovské a Trosecké vrchoviny a Kostecké pahorkatiny .
 • Kry pískovců jsou zde uloženy vodorovně, či s jen malým sklonem, jsou rozčleněny řadou údolí a roklí a místy proniknuty vulkanity, které tvoří suky (Vyskeř, Trosky, Mužský). Řada vulkanitů byla odtěžena, to postihlo všechny žíly, které tvořily skalní zdi.
 • Mnichovohradišťská kotlina - (viz.:foto) je plocha zarovnaná činností Jizery, která v průběhu kvartéru překládala své koryto. V podloží aluviálních sedimentů jsou odolnější vrstvy pískovců Jizerského souvrství, které strukturně určují její úroveň.
 • Turnovská stupňovina je tvořena především řadou kuest (ze špan. cuesta - kopec, stráň) je geomorfologický termín, označující asymetrický vrchol hory nebo hřebenu, tvořeného mírně ukloněnými vrstvami odolných hornin (2-10°), které se střídají s vrstvami méně odolných hornin, které jsou podmíněny jak litologicky, tak tektonicky při lužickém zlomovém pásmu.
 • Ještědsko-kozákovský hřbet leží na zlomovém pásmu lužického zlomu. Ten se zde stáčí více k východu. Tektonika na tomto zlomu má na svědomí vztyčení pískovcových vrstev korycanského souvrství do kolmé i mírně překocené polohy a tato tvoří dominantní skalní zdi Vranovského hřebene a Suchých skal. Morfologie hřbetu je dále dotvářena výlevy permokarbonských vulkanitů i neovulkanitů, které v rámci Českého ráje patří k nejmladším. U Koberov je drobný suk–Čertí kopeček.