Flora Českého ráje

... chráněné rostliny CHKO Český ráj

                                        (Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) - Podtrosecká údolí)

Flóru Českého ráje můžeme zhruba rozdělit podle geologického podloží na dvě odlišné skupiny:

 1. Společenstva acidofilní - vyskytující se na kyselých kvádrových pískovcích.
 2. Společenstva bazofilní - vyskytující se na vápnitých pískovcích a slínovcích a na vyvřelinách.

 

Herbář Českého ráje

Celkově bylo na území Českého ráje zatím zjištěno 1000 druhů vyšších rostlin - viz.: Herbář.
V Českém ráji nacházíme pestrost typů biotopů - borové lesy skalních měst, smrkové monokulturní a kulturní smíšené lesy, listnaté háje, zbytky lužních lesů a další lesní biotopy, louky a pastviny na suchých stanovištích, svěží louky, vlhké a podmáčené louky, mokřady a rašeliniště, prameniště, břehové porosty, vodní toky a vodní plochy, lesní lemy, meze, pole.
Mezi nejcennější území CHKO nejen z hlediska botanického patří Podtrosecká údolí včetně údolí Žehrovky.

Lesy Českého ráje

V Českém ráji převládaly porosty listnaté a smíšené spřevahou dubů a buků
Fotogalerie lesů a obor Českého ráje
Významný podíl ve smíšených lesích tvořily jedle, lípy a javory. Smrk se patrně vyskytoval pouze jako příměs v nejchladnějších roklích.
Na suchých stanovištích, například na skalních plošinách, rostly borové lesy.
Po výrazných škodách způsobených suchem a mniškovou kalamitou v letech 1920 - 1924, následovala obnova porostů převážně smrkem a borovicí z hospodářských důvodů.
K velké škodě Vejmutovka expanduje na přirozená borová stanoviště, z nichž pak postupně vytlačuje borovici lesní a likviduje původní společenstva. Opadem svého dlouhého jehličí doslova zadusí veškerý podrost a tím i jiné druhy dřevin. (Na fotce lesní žlutá turistická cesta z Nové Vsi u Branžeže do Drhlen - GPS)

 

Termofilní flóra - Teplomilné druhy

 • kavyl Ivanův (Stipa pennata), divizna černá (Verbascum nigrum), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa)
 • abiosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), dobromysl obecná (Origanum vulgare), mochna stříbrná (Potentilla argentea), čistec přímý (Stachys recta), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis-Linnaeus. na obr.)
 •  Dále se teplomilné druhy v Českém ráji vyskytují na neovulkanitech třetihorního stáří (Trosky, Mužský, ..), ze skalních druhů zde roste sleziník červený (Asplenium trichomanes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), osladič obecný (Polypodium vulgare)

Xerotermní flóra - Suchomilné a teplomilné druhy

 • hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), hvozdík kropenatý (slzičky panny Marie,Dianthus deltoides, na obr.) bodlák obecný (Carduus acanthoides), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), hrachor černý (Lathyrus niger), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)

Rostliny stinných inverzních roklí

 • žebrovice různolistá (Blechnum spicant), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), čarovník alpský (Ciarcae alpina), devětsil bílý (Petasites albus), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius)

 

Významná je oblast Podtroseckých údolí

 • Dobré životní podmínky zde mají olšiny, společenstva vodních makrofyt v rybnících, litorální vegetace kolem nich, porosty vysokých ostřic a louky Roste zde 146 druhů vyšších rostlin.
 • Právě zde byl 90. letech nalezen hlízovec Loeselův (Liparis loeselii).
 • Najdeme zde hojné údolní olšiny s bledulí jarní (Leucojum vernum) a pro Český ráj charakteristickou přesličkou největší (Equisetum telmateia), ďáblík bahenní (Calla palustris), pryskyřník veliký (Ranunculus lingua), všivec bahenní (Pedicularis palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris).
 • Pyšní se také se suchopýrem štíhlým (Eriophorum gracile), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), kruštíkem bahenním, rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), kapradiníkem bažinným (Thelypteris palustris), ostřicí plstnatoplodou (Carex lasiocarpa).

 

Pcháčové a tužebníkové louky

 • orchidej prstnatnatec májový (Dactylorhiza majalis),úpolín nejvyšší (Trollius altissimus)

 

Borové porosty na kyselých pískovcových plošinách

 • borůvka černá (Vaccinium myrtilus), brusinka obecná (Vaccinium vitis – idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris), místy také hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a v neposlední řadě tzv.: reliktní bory (na snímku na hraně Příhrazských skal - pravěkého hradiště Hrada nad Dnebohem). Reliktní (pozůstatek) proto, že původní borové lesy, které se zde rozšířily po konci poslední doby ledové (před 10 000 lety), začaly záhy ustupovat jiným dřevinám na tato stanoviště. Jedná se většinou o skalní hrany (jak se zpívá i v naší hymně :-) ) s mělkou půdou, které jsou chudé na výskyt jiných rostlin, s výjimkou vřesu. Nedostatek vláhy a živin spolu s účinkem větrů způsobuje, že se stromy kroutí do nejrůznějších tvarů a dosahují jen nízkého vzrůstu. Jejich podoba je po mnoho tisíc let téměř nezměněna.

Dubohabrové háje

 • jaterník podléška (Hepatica nobilis), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa, na obr.), hrachor jarní (Lathyrus vernus), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

Úpatí skal - suťové lesy

 • vzácně měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)

 

Společenstvo bazických slatin

 • ostřice Davallova (Carex davalliana), kruštík bahení (Epipactis palustris), tolie bahenní (Parnassia palustris) a hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum)

 

Chráněné a ohrožené druhy rostlin a ohrožené lokality


Kriticky ohrožené druhy - celkem 3 zástupci

 • suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile) - PR Podtrosecká údolí (Rašeliniště Vidlák)
 • hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) - PR Podtrosecká údolí (Rašeliniště Vidlák)
 • zevar nejmenší (Sparganium minimum) - PR Bažantník, PR Žabakor

 

Silně ohrožené druhy - celkem 13 zástupců

 • ostřice plstnatoplodá  (Carex lasiocarpa)  -  PR Podtrosecká údolí (Rašeliniště Vidlák)
 • okrotice červená  (Cephalanthera rubra)  -  Podloučky, Větrák
 • korálice trojklaná  (Corallorhiza trifida)  -  PR Rakouské bučiny
 • střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)  -  Dolní Zbirohy
 • rosnatka okrouhlolistá  (Drosera rotundifolia)  -  PR Podtrosecká údolí (Rašeliniště Vidlák), Žehrovská obora
 • kruštík polabský  (Epipactis albensis)  -  PR Žabakor
 • kruštík bahenní  (Epipactis palustris)  -  PR Podtrosecká údolí (Rašeliniště Vidlák, Věžický rybník), PP V Dubech
 • kosatec sibiřský  (Iris sibirica)  -  PP V Dubech, PP Oborská luka
 • hladýš pruský  (Laserpitium prutenicum)  -  PP Oborská luka
 • potočnice lékařská  (Nasturtium officinale)  -  olšina Bezedná
 • vstavač kukačka  (Orchis morio)  -  PP Meziluží,  Jivina, PP Oborská luka
 • všivec bahenní  (Pedicularis palustris)  -  PR Žabakor, PR Podtrosecká údolí (U Podvyskeřského mlýna, rašeliniště Vidlák)
 •  rdest alpský  (Potamogeton alpinus)  -  PR Podtrosecká údolí (Želejovské údolí)
 • pryskyřník velký  (Ranunculus lingua)  -  PR Podtrosecká údolí (Věžický ryb., Podsemínský rybník)

 

Ohrožené druhy - celkem 21 zástupců

 • sasanka lesní  (Anemone sylvestris)  -  Podloučky
 • ďáblík bahenní  (Calla palustris)  -  PR Podtrosecká údolí (Věžický rybník, Podsemínský rybník, rašeliniště Vidlák, rokle Žlaba, Želejov, Bažina u Přibyla, Nebákovský rybník), Bažina u Drhlen
 • okrotice bílá  (Cephalanthera damassonium)  -  Podloučky, PR Rakouské bučiny
 • prstnatec Fuchsův  (Dactylorhiza longebracteata)  -  PR Podtrosecká údolí (U Pleskotského mlýna), Přivýšina
 • prstnatec májový  (Dactylorhiza majalis)  -  roztroušeně až hojně na desítkách lokalit (v evidenci 35 lokalit)
 • pětiprstka žežulník pravá  (Gymnadenia conopsea)  -  Podloučky, Koberovy
 • žebratka bahenní  (Hottonia palustris)  -  PP V Dubech, PR Žabakor,  Komárovský rybník
 • vranec jedlový  (Huperzia selago)  -  Fišerova rokle, PR Příhrazské skály (Krtola), PR Prachovské skály
 • bledule jarní  (Leucojum vernum, na obr.)  -  Mlýnice, Mašov, Kacanovy, PR Plakánek, PR Podtrosecká údolí (Údolí Žehrovky), Podháj, Pod Apolenou, Komárovský rybník, PR Prachovské skály
 • lilie zlatohlavá  (Lilium martagon)  -  Ktová, Podloučky
 • měsíčnice vytrvalá  (Lunaria rediviva)  -  Pod Švermovy, Vyskeř, U Čtvrtě, Vyskeř, Kacanovský potok, PR Plakánek, PR Příhrazské skály, PR Prachovské skály
 • vachta trojlistá  (Menyanthes trifoliata)  -  PR Podtrosecká údolí (rašeliniště Vidlák), PR Podtrosecká údolí (rybník Krčák), V Jezírkách, Komárovský rybník, Bažina u Drhlen
 • hadí jazyk obecný  (Ophioglossum vulgatum)  -  PP Vústra, PP V Dubech, PP Oborská luka
 • tolije bahenní  (Parnassia palustris)  -  PR Rašeliniště Vidlák, PP V Dubech
 • vemeník dvoulistý  (Platanthera bifolia)  -  PR Bažantník, PP Meziluží, Jivina, PR Prachovské skály
 • kavyl Ivanův  (Stipa joannis)  -  PR Příhrazské skály
 • kapradiník bažinný  (Thelypteris palustris)  -  PR Podtrosecká údolí
 • hořec křížatý  (Tretorhiza cruciata)  -  Podloučky
 • upolín nejvyšší  (Trollius altissimus)  -  Skalany, Pod Krupníkovem, PR Podtrosecká údolí (rybník Krčák, Nad Žampachem, rašeliniště Vidlák), PR Žabakor, Ktová, PR Oborská luka, Komárovský rybník, Kopanina
 • ostřice Davallova  (Vignea Davalliana) - PR Podtrosecká údolí, PP Vústra, PP V Dubech, Kalužník, PR Žabakor, Komárovský rybník, PP Oborská luka
 • ostřice blešní  (Vignea pulicaris)  -  PP V Dubech, PP Oborská luka

(Prvosenka jarní (Primula veris) v údolí rodící se řeky Cidliny nedaleko stejnojmenné obce)

Ochrana těchto druhů je součástí celkové ochrany biotopů na kterých se nacházejí a je jednou z priorit práce CHKO. Jako metodický podklad pro praktickou údržbu biotopů je používána příručka „Péče o chráněná území I.Nelesní společenstva, II.Lesní společenstva“Petříček V.a kol.