Libuňka

...říčka Jíčínské pahorkatiny!

 

 • Pramení na západním úbočí vrchu Kozlov (606 m.n.m).
 • Protéká CHKO od Libunce až k Pelešanům. Jejím hlavním přítokem na území CHKO je Javorka pramenící v oblasti Jinolických rybníků. Celá niva Javorky leží v CHKO, na horním toku jsou  tři rybníky  - Oborský, Němeček a Vražda.
 • Z levé strany přibírá několik menších vodotečí, především od Rokytnice, Hrubé Skály a Sedmihorek. V jejím povodí jsou na území CHKO rybníky Hrudka, Rokytnický, Bažantník, Pilský a Smíchouzův.
 
 

Přírodní památka Libuňka - mokřadní biotop

 

 • Výměra: 4,44ha
 • Ustanoveno: 1998
 • Nadmořská výška: 264 – 276m.n.m.

 • Meandrující tok říčky Libuňky - jižně od vlakové zastávky Borek pod Troskami po modré značce.
 • Meandrování vodních toků v krajině je dynamický neustále probíhající proces. Vlivem rozdílu rychlosti vody mezi vnitřní a vnější stranou zákrutu dochází na vnější straně k vymílání a na vnitřní straně k ukládání materiálu. Místy dochází k proražení hlubokých meandrů, a tím napřímení vodního toku. Tvar koryta řeky se tedy průběžně mění i v dnešní době.
 • Přirozené koryto s přilehlými nivními loukami, které se pravidelně při záplavách zavodňují. Nejcennější část se zachovala právě mezi obcemi Borek pod Troskami a Ktová.
 • Roste zde 131 druhů vyšších rostlin.: např.: jilm horský (Ulmus glabra), jilm vaz (Ulmus laevis), a jilm habrolistý (Ulmus minor).
 • Fauna.: 49 druhů obratlovců, čtyři z nich zvláště chráněné. Ze 46 druhů ptáků zde 27 hnízdí a dalších 19 druhů navštěvuje území příležitostně. např.: ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), konipas horský (Motacilla cinerea).