SOKOLKA BRANŽEŽ ZÁKAZ VSTUPU

 

Skalní masiv Sokolka u Branžeže a Srbska v Českém ráji je od roku 2007 uzavřen, vstup do celé oblasti je pod přísnou pokutou zakázán!

Nařízení č. 1/2007 

Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj 

ze dne 23. 4. 2007

o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody 

Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj (dále jen „Správa“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území chráněné krajinné oblasti dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává podle § 64 a § 78 odst. 3 zákona toto nařízení. 

 

 Čl. 1

Úvodní ustanovení 

 

1) Účelem nařízení je zákaz vstupu veřejnosti na území lokality Sokolka v I. zóně CHKO Český ráj a v Přírodní rezervaci Příhrazské skály, a to na na pozemek p.č. 526 v k.ú. Branžež a na část pozemku p.č. 403/4 v k.ú. Srbsko,  která je ohraničena turisticky značenou cestou podél plotu Žehrovské obory. 

2) V terénu je území se zakázaným vstupem označeno tabulkou s textem „Zákaz vstupu“ a na přístupovou lesní cestu ze silnice III. třídy č...... je umístěna kovová závora.

 

Čl. 2

Vymezení doby trvání zákazu přístupu veřejnosti

 

Zákaz přístupu veřejnosti do území vymezeného v §1 nařízení platí od 23. dubna 2007 do odvolání. 

Čl. 3

Důvody zákazu vstupu 

 

1) Zajištění území směřující k regeneraci svahů postižených prohlubující se masivní erozí, způsobenou nešetrnými lidskými zásahy v minulosti a zejména nadměrnou turistickou návštěvností v uplynulých 10 letech. 

2) Zajištění ochrany hnízdišť zvláště chráněných ptáků. 

3) Zvýšení ochrany geomorfologicky, (pískovcový mikro- a mezoreliéf), paleontologicky (v snadno rozrušitelných výplních skalních dutin záznam mapující vývoj skalních měst minimálně od sklonku poslední doby ledové) a ichnologicky (chodbičky solitérních včel ve skalních kůrách) této v evropském měřítku mimořádně hodnotné lokality.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Toto nařízení o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody je uloženo u Správy, u Obecního úřadu v Kněžmosti  a u Obecního úřadu v Branžeži. 

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona.

 

Čl. 5

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 23. 4. 2007. 

 

 

 

RNDr. Lenka Šoltysová 

     vedoucí Správy CHKO Český ráj

 

 

 

Důvodová zpráva

N a ř í z e n í   číslo   1 / 2007

Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj

ze dne 23. dubna 2007

 

Jedná se o ojedinělý  skalní masiv odpovídající charakterem drobnější stolové hoře na jihovýchodním okraji Příhrazské plošiny v Českém ráji. Sokolka je unikátním příkladem členitosti mezoreliéfu s rychlou tvorbou skalních kůr a recentní činností tvorby mikroreliéfu hmyzem. Vrchol Sokolky je rozčleněn škrapy různých tvarů, které v posledních 10 letech byly zcela zničeny vysokou návštěvností a úmyslným pálením ohňů, rytím do skál a následnou erozí.  Sokolka je přirozeným hnízdištěm vzácných druhů ptáků. V prostoru Sokolky Správa CHKO Český ráj provádí regeneraci půdního povrchu, rekonstrukci vegetace a protierozní opatření. 

Snahou Správy CHKO Český ráj je toto území revitalizovat a zlepšit  dochovaný stav přírodního prostředí na této unikátní lokalitě.

 

    Protože při vstupování veřejnosti v předmětné lokalitě hrozí poškození předmětu ochrany byl vstup veřejnosti v I. zóně CHKO Český ráj dle §64 zakázán na dobu regenerace půdního povrhu a vegetačního krytu tak, jak je uvedeno v nařízení. 

    Nařízení bylo dne ............... projednáno se zástupci obce Kněžmost, dne ............... projednáno se zástupci obce Branžež a  dne ............... projednáno se zástupci Lesy ČR, s.p. a po vyvěšením na úřední desce Správy CHKO český ráj dle §78 odst.3 zákona nabývá platnosti v den uvedený v §4 nařízení. Termín je stanoven před ukončením 15 denní lhůty na vyhlášení proto, že na věci, tj. veřejném zájmu  je naléhavý obecný zájem. 

 

Za porušení zákazu může být v souladu s ustanovením § 87 odst 1 písm i) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč.

 

Pomozte i Vy chránit naši přírodu respektováním zákazu umožníte regeneraci a revitalizaci zničené přírody. Děkujeme.

 

                                                                                                 Správa CHKO Český ráj

                                                                                     A. Dvořáka 294, 511 01 Turnov

 

 

Nařízením Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj č.j. 1/2007 ze dne ..4.2007 se podle § 64 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zakazuje přístup veřejnosti do části území I. zóny  odstupňované ochrany přírody Sokolka v k.ú. Branžež p.č. 526 a v k.ú. Srbsko p.č.403/2 část, vymezené lesní cestou a silnicí (viz mapka).